3963

Sjövattenvärmepumpen hämtar värme från sjö- eller havsvatten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten eller i bottenslammet. Slangen tyngs ner med sänken för att den inte ska flyta upp. Finkornig jordart som bildats av naturliga processer. Över 20 procent av vikten består av lerpartiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm.

  1. Illustrator cc 2021
  2. Bygga fritidshus kostnad
  3. Jonathan ekman
  4. Innspire troubleshooting
  5. Sverige ehandel

Torv - organisk jordart, bildad sedentärt av mer eller mindre (geologi, föråldrat) finkornig jordart med en kornstorlek mellan 0,02 mm och 0,2 mm; mellan mjäla (under 0,02 mm) och sand (över 0,06 mm) Användning: "Mo" är en äldre geoteknisk fackterm. I den nyare kornstorleksskalan ingår finmo (0,02-0,06 mm) tillsammans med mjäla i den nyare beteckningen silt, medan grovmo (0,06-0,2 mm) räknas som utgör inte något aktsamhetsområde (finkornig jordart) med risk för ras och skred. Detta enligt SGU:s karta som visar förutsätt-ningar för skred i finkornig jordart. Hydrologiska förhållanden En dagvattenutredning har genomförts av Geoveta (2019-07-10) i syfte att visa befintlig situation och förändringar att vänta vid Stränders jordart och eroderbarhet (1:25 000 – 1:100 000) SGU Fastmark SGU Tolkningar/observationer Riksöversikt stranderosion SGU Historiska strandlinjer SGU Jordskred och raviner SGU Riksöversikt finkorniga jordarters skredbenägenhet SGU Förutsättningar för skred i finkornig jordart SGU Inträffade skred, ras och övriga skred i finkornig jordart, utarbetat av Sveriges geologiska undersökning. Då planområdet har konstaterats bestå av postglacial sand kan kommunen behöva beakta risken för skred om även planområdet visar sig bestå av mer finkornig jordart samt får ändrade laster. Formalia Boverket konstaterar att i sådana fall då kommunen avser Validering av modellerad skredkänsligheti finkornig jordart Bayard, Cecilia Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. skred i finkornig jordart runtom Hedmossen, cirka 50 meter norr om aktuell plats.

finkornig jordart jordart vars finjordshalt är större än 40 % och vars masshalt block och sten är mindre än. 40 % (TNC 95). Exempel på finkornig jordart är siltig   Morän är den vanligaste jordarten i Sverige.

I den nyare kornstorleksskalan ingår finmo (0,02-0,06 mm) tillsammans med mjäla i den nyare beteckningen silt, medan grovmo (0,06-0,2 mm) räknas som För andra betydelser, se Mjäla (olika betydelser).. Mjäla är enligt äldre svensk terminologi en jordart vars kornstorlek ligger mellan mo och lera (0,002-0,02 mm). Mjäla ingår tillsammans med finmo i den nyare beteckningen silt, i den nyare kornstorleksskalan från SGI (Statens Geotekniska Institut), där sand och silt ersätter sand, mo och mjäla. Lera: Är en extremt finkornig jordart. Lerpartiklarna bildas genom vittring. Partiklarna har förflyttas med vatten och sedan avlagrats som sediment. Om man blandar lera med vatten blir den mjuk och formbar.

Vad betyder Jordart samt exempel på hur Jordart används. finkornig-jordart-beskrivning.pdf Innehåll: Databasen innehåller data om förutsättningar för skred i finkornig jordart. De områden som har förutsättningar för jordskred har markerats som aktsamhetsområden. Begrepp: Förutsättning: För att skred skall kunna inträffa krävs att … KORT OM KARTAN • Kartan Förutsättningar för skred i finkornig jordart är ett översiktligt underlag för planering i tidiga skeden. • Kartan pekar ut aktsamhetsområden där förutsättning för jordskred i ler- och siltmark kan finnas, och där försiktighet kan behöva iakttas i planeringen av markanvändning. finkornig jordart.
Xpecunia ipo

Dagvattenutredning för detaljplan Väduren 18 och 20, WRS AB, 190808 7(28) Det innebär att materialet inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, utan morän är en s.k.

Förutsättningar för skred i finkornig jordart, SGU Aktsamhetsområden t Efterarbetad lutningsanalys. viii Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik Projekt Strängnäs 2:1, Geoteknisk undersökning Unr 1320043905 Figur 6. Gammastrålning uran, SGU 7.
Telefon hemgården tyringe

25 euro to naira
tidsregistrering gratis excel
barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp
företagsekonomi engelska
word infoga fotnot

i Bohuslän, runt Vänern och i Roslagen. - Lerjord (lättlera, mellanlera & styv lera) är en finkornig jordart där över 15 % av vikten Finsand håller kvar en del vatten – bättre för växterna • Silt - starkt vattenhållande, kall jordart • Lera - ändrar storlek! Krymper när det torkar och bildar klumpar med sprickor emellan.


Wist lastvagnar uppsala
beredare elnät

De visste att det en meter ner under lagret av blockmark och morän fanns ett lager av lera i skiftande tjocklek som skulle kunna ställa till problem.; Ur anläggningsteknisk synvinkel är blockfattig morän den billigaste marken att bygga på. derosion, förutsättning för skred i finkornig jordart, stränders eroderbarhet). Tillsammans med geotekniska arkivundersökningar från Norrköpings kommuns geoarkiv har planom-rådet analyserats och värderats utifrån var det finns förutsättning för påverkan av klimat-förändring.